Privacy statement

Foodmanagers.nl waarborgt de bescherming van de privacy van de gebruikers van haar website. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. Foodmanagers.nl neemt hierbij de wettelijke vereisten die zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens in acht.

Met dit privacy statement wordt u geïnformeerd over onder andere welke persoonsgegevens van u worden verzameld, voor welk doel en welke rechten u hebt. Wanneer in dit privacy statement het woord “inschrijfformulier” wordt gebruikt, wordt daarmee zowel het algemene inschrijfformulier bedoeld als het inschrijfformulier dat wordt gebruikt om direct op een vacature te reageren.

Om van de diensten van Foodmanagers.nl gebruik te kunnen maken, verstrekt u aan ons uw persoonsgegevens. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om de bemiddelingsovereenkomst tussen u en Foodmanagers.nl te sluiten. Deze persoonsgegevens worden door Foodmanagers.nl uitsluitend gebruikt om haar diensten te kunnen uitvoeren. U bent verplicht uw persoonsgegevens in te vullen op het inschrijfformulier. Indien u uw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij uw inschrijving niet in behandeling nemen en daarmee onze diensten niet voor u uitvoeren.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

Met toezending van het inschrijfformulier naar Foodmanagers.nl geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die in dit privacy statement zijn bepaald.

Foodmanagers.nl verwerkt uw persoonsgegevens die op het inschrijfformulier zijn vermeld (waaronder uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer) uw cv en motivatiebrief uitsluitend voor uw inschrijving die wordt behandeld door Foodmanagers.nl.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor onder andere de volgende doeleinden:

Indien de verwerkingsverantwoordelijke voornemens is uw persoonsgegevens voor (een) ander doeleinde(n) dan voornoemde verder te verwerken, zal de verwerkingsverantwoordelijke u vóór die verwerking eerst alle relevante informatie over dat andere doeleinde aan u verstrekken.

Ontvangers persoonsgegevens

Wanneer u het inschrijfformulier, uw cv en motivatiebrief aan Foodmanagers.nl toestuurt, kunnen deze gegevens binnen Foodmanagers.nl gedeeld worden. Daarnaast kan Foodmanagers.nl uw persoonsgegevens naar potentiële werkgevers versturen.

Bewaartermijn

Met toezending van het inschrijfformulier geeft u uitdrukkelijk toestemming dat uw persoonsgegevens voor de duur van één jaar na de datum van toezending door Foodmanagers.nl wordt gebruikt. Voor het verstrijken van de termijn van één jaar, neemt Foodmanagers.nl contact met u op om te vragen of zij uw persoonsgegevens nog één jaar in haar bestand mag houden.

Recht op inzage/rectificatie/verwijdering persoonsgegevens

Inzage

U hebt het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en in de informatie in dit privacy statement te verkrijgen. Na ontvangst van uw verzoek zal de verwerkingsverantwoordelijke aan u een kopie van de persoonsgegevens verstrekken. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan de verwerkingsverantwoordelijke een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, in rekening brengen.

Rectificatie

U hebt het recht van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van de onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Door middel van onder andere een aanvullende verklaring kunt u de onvolledige persoonsgegevens volledig maken, waarbij de doeleinden zoals opgenomen in dit privacy statement in acht worden genomen.

Verwijdering

U hebt het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Daarnaast is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking ervan of indien uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Een verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering kunt u richten aan de heer Ruud van der Leij via e-mailadres: ruud@foodmanagers.nl.

Indien uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of indien de verwerking ervan is beperkt, stelt de verwerkingsverantwoordelijke de ontvangers van uw persoonsgegevens, de potentiële werkgevers, hiervan op de hoogte.

Intrekking toestemming

U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming vóór uw intrekking.

Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan de heer Ruud van der Leij via e-mailadres: ruud@foodmanagers.nl

Recht op beperking

U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen worden verwerkt. U hebt dit recht als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en de verwerkingsverantwoordelijke deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking. Indien u een beperking van de verwerking hebt verkregen, mag Foodmanagers.nl uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Uw persoonsgegevens mogen dan slechts nog worden opgeslagen. Indien u een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt verkregen, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Recht op het maken van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het toesturen van een vacature(overzicht), hebt u te allen tijden het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde gebruikt.

Recht op het overdragen van gegevens

U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens, die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verkrijgt, zodat u deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen. Indien dat technisch mogelijk is, hebt u het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden doorgezonden.

Indienen klacht

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die belast is met de behandeling van klachten over de naleving van de wettelijke vereisten betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Identiteit en contactgegevens van verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke bij Foodmanagers.nl is Ruud van der Leij, te bereiken via e-mailadres ruud@foodmanagers.nl of via telefoonnummer 020-3379429 / 06-51263194.