Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die door een opdrachtgever met Foodmanagers.nl B.V. worden gesloten uit hoofde waarvan Foodmanagers.nl B.V. als opdrachtnemer aan opdrachtgever een kandidaat of meerdere kandidaten voordraagt ter vervulling van een bij de opdrachtgever bestaande behoefte aan plaatsing van een kandidaat.

Artikel 2 – Begrippen
In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:

Kandidaat: iedere persoon die door Foodmanagers.nl B.V. aan de opdrachtgever hetzij mondeling, hetzij schriftelijk wordt voorgedragen ter vervulling van de vacature, zoals aangegeven in de overeenkomst van Foodmanagers.nl B.V.
Vacature: de door de opdrachtgever aan Foodmanagers.nl B.V. medegedeelde open plaats voor een functie die in het bedrijf/de organisatie van de opdrachtgever dient te worden vervuld.
Functieprofiel: de door opdrachtgever aan Foodmanagers.nl B.V. medegedeelde omschrijving van de inhoud van de vacature en de al dan niet daaraan gekoppelde wensen van de kandidaat.
Presentatie: de schriftelijke en/of mondelinge voordracht van een kandidaat in het kader van de opdracht.
Plaatsing: de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst, een freelanceovereenkomst of een andersoortige overeenkomst tussen de opdrachtgever en een door Foodmanagers.nl B.V. voorgedragen kandidaat of een door Foodmanagers.nl B.V. aangeboden te beschouwen kandidaat.
Sollicitatieprocedure: de procedure gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen partijen vanaf het moment van presentatie van de kandidaat door Foodmanagers.nl B.V. aan de opdrachtgever tot aan de plaatsing van een kandidaat dan wel tot het moment van eerdere beëindiging van de procedure, zoals beëindiging van de procedure door de kandidaat, door de opdrachtgever of door Foodmanagers.nl B.V.
De overeenkomst: de getekende offerte door opdrachtgever met daarin de uitleg van de dienstverlening van Foodmanagers.nl B.V.

Artikel 3 – Afwijkende bepalingen
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk door Foodmanagers.nl B.V. zijn bevestigd. Deze afwijking geldt slechts voor de overeenkomst waarop zij betrekking heeft. Voor elke nieuwe of opvolgende overeenkomst geldt de afwijking niet, tenzij deze wederom schriftelijk is overeengekomen of de afwijking uitdrukkelijk ook voor deze overeenkomst(en) geldt en is overeengekomen.

Artikel 4 – Informatieplicht opdrachtgever
De opdrachtgever is verplicht om alle informatie aan Foodmanagers.nl B.V. te geven, welke Foodmanagers.nl B.V. redelijkerwijs nodig heeft om naar behoren de overeenkomst uit te voeren en één of meer kandidaten voor de opdrachtgever te selecteren.

Artikel 5 – Inspanningsverbintenis
Foodmanagers.nl B.V. is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren om ter plaatsing voor te kunnen dragen aan opdrachtgever. Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzichten en conform de normen van goed vakmanschap; Foodmanagers.nl B.V. gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf verstrekken of die van referenties zijn verkregen, juist zijn.

Artikel 6 – Plaatsing, vervulling opdracht en verschuldigdheid honorarium
Nadat de opdrachtgever met de kandidaat een arbeidsovereenkomst, een freelanceovereenkomst of een andersoortige overeenkomst heeft gesloten, is de opdracht vervuld en het overeengekomen honorarium verschuldigd en zal de opdrachtgever binnen één week na het sluiten van deze overeenkomst een kopie hiervan aan Foodmanagers.nl B.V. toesturen.

Ingeval opdrachtgever binnen twee jaar na de datum van presentatie van een kandidaat met deze kandidaat een arbeidsovereenkomst, een freelanceovereenkomst of een andersoortige overeenkomst aangaat, hetzij voor de in de opdracht genoemde, hetzij voor een andersoortige functie, wordt de aldus gesloten overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen dankzij de inspanningen van Foodmanagers.nl B.V. overeenkomstig de overeenkomst tussen Foodmanagers.nl B.V. en de opdrachtgever. In dat geval is de opdrachtgever het overeengekomen honorarium verschuldigd krachtens de overeenkomst. Deze verschuldigdheid geldt ook indien een overeenkomst wordt aangegaan met een kandidaat als hiervoor bedoeld en een maatschappij – al dan niet direct – verbonden aan de opdrachtgever, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, zoals bedoeld in artikel 2:24a en 2:24b van het Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever is jegens Foodmanagers.nl B.V. gehouden om hiervan uiterlijk binnen één week na de totstandkoming van de overeenkomst mededeling te doen aan Foodmanagers.nl B.V. op straffe van verbeurte van een boete van een bedrag gelijk aan de helft van het verschuldigde honorarium en onverminderd de verschuldigdheid van het overeengekomen honorarium.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid, exoneratie en klachtenregeling
Voor de beslissing om met een, door Foodmanagers.nl B.V. geselecteerde, kandidaat een (arbeids-) overeenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze (arbeids-)overeenkomst, is opdrachtgever verantwoordelijk. Foodmanagers.nl B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het onjuist verstrekken van inlichtingen door en/of over kandidaten. Foodmanagers.nl B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daaronder ook begrepen gevolgschade – van kandidaten, die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering met de opdrachtgever een overeenkomst zijn aangegaan. Mocht Foodmanagers.nl B.V. toch jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn, ongeacht de grond daarvan, is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor desbetreffende prestatie bedongen prijs (fee) exclusief BTW. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het bedrag dat voor het desbetreffende geval door de verzekeraar van Foodmanagers.nl B.V. wordt uitbetaald. In geen geval is Foodmanagers.nl B.V. aansprakelijk voor indirecte schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Foodmanagers.nl B.V.

Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering van de overeenkomst door Foodmanagers.nl B.V. moeten onmiddellijk doch uiterlijk veertien (14) kalenderdagen, nadat de reden van de klacht opdrachtgever bekend was of haar bekend had moeten zijn, schriftelijk aan Foodmanagers.nl B.V. worden gemeld. Bij niet tijdige melding komen alle (vorderings-)rechten, die opdrachtgever daaraan zou kunnen ontlenen, te vervallen. De klacht en de grond daarvan dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven, zodat Foodmanagers.nl B.V. in staat is adequaat te reageren. Voor klachten met betrekking tot de (hoogte van de) factuur gelden dezelfde termijnen. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 8 – Garantietermijn
Indien vóór of binnen een termijn van één maand na aanvang van de arbeidsovereenkomst, de freelanceovereenkomst of andersoortige overeenkomst, deze overeenkomst met de via Foodmanagers.nl B.V. geplaatste kandidaat door de opdrachtgever wordt beëindigd, zal Foodmanagers.nl B.V. jegens de opdrachtgever geen andere verplichting hebben dan kosteloos een andere kandidaat voor dezelfde wederom ontstane vacature voor te dragen. Deze verplichting geldt uitsluitend nadat door de opdrachtgever alle verschuldigde vergoedingen en of declaraties aan Foodmanagers.nl B.V. zijn voldaan en onder voorwaarde dat Foodmanagers.nl B.V. in redelijkheid in staat is vast te stellen op grond van de van alle betrokkenen te verkrijgen informatie dat de opdrachtgever ter zake de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst met de kandidaat geen verwijt treft. Dezelfde verplichting, onder dezelfde voorwaarden, geldt indien de via Foodmanagers.nl B.V. geplaatste kandidaat de overeenkomst met de opdrachtgever vóór of binnen een termijn van één maand na aanvang van de overeenkomst beëindigt. Na het verstrijken van deze termijn van één maand komt iedere garantie ten aanzien van de betreffende vacature te vervallen.

Artikel 9 – Geheimhouding
Het is opdrachtgever niet toegestaan gegevens van of door Foodmanagers.nl B.V. voorgestelde kandidaten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Foodmanagers.nl B.V., aan derden bekend te maken. Opdrachtgever en Foodmanagers.nl B.V. verbinden zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de ander ontvangen gegevens, waarvan zij kunnen vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.

Artikel 10 – Beëindiging door Foodmanagers.nl B.V.
Foodmanagers.nl B.V. is gerechtigd tot eenzijdige opzegging van de overeenkomst op ieder moment in het geval Foodmanagers.nl B.V. van mening is niet aan de eisen van de opdrachtgever te kunnen voldoen, hetgeen uitsluitend ter beoordeling van Foodmanagers.nl B.V. is. In geval er sprake is van een wijziging van het functieprofiel, van de vacature, dan wel van de wensen met betrekking tot de kandidaat en Foodmanagers.nl B.V. van mening is niet aan de eisen van de opdrachtgever te kunnen voldoen, is zij gerechtigd om over te gaan tot eenzijdige opzegging van de overeenkomst. Foodmanagers.nl B.V. is bij beëindiging van de Overeenkomst op welke wijze dan ook geen vergoeding, kosten en/of schadeloosstelling aan opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 11 – Honorarium
Indien in de tussen partijen geldende overeenkomst het door Foodmanagers.nl B.V. in rekening te brengen honorarium uitgedrukt is in een percentage van het bruto jaarsalaris van de geplaatste kandidaat, wordt onder bruto jaarsalaris verstaan het bruto jaarsalaris genoemd in de overeenkomst tussen kandidaat en opdrachtgever vermeerderd met vakantiegeld, dertiende maand, veertiende maand, winstdelings-, tantième-, gratificatie- en/of bonusregeling. Indien van een provisieregeling sprake is, wordt het vaste jaarsalaris gehanteerd, vermeerderd met de provisie gebaseerd op het behalen van het target.

Artikel 12 – Betalingstermijn en incassokosten
De betalingstermijn van door Foodmanagers.nl B.V. ingezonden facturen bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum. Iedere verrekening of opschorting door opdrachtgever is uitgesloten. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is wanneer hij in verzuim verkeert, de contractuele rente alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De contractuele rente bedraagt 2% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de vordering met een minimum van € 70,- exclusief BTW.

Artikel 13 – Rechtskeuze
Op de Overeenkomsten alsmede op de daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen met betrekking tot de (uitvoering van de) Overeenkomst en daarmee verband houdende geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbank te Utrecht, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.